CIDAN värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för CIDAN Machinery Group.

Det är viktigt att du slår larm om du misstänker eller är orolig för att något inte går rätt till i vår verksamhet. Det ger oss en möjlighet att förebygga och åtgärda om det är något som är fel.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas så vi kan utreda och åtgärda dem.

Det finns många anledningar till att det är bra att säga ifrån. Det kan vara etiskt motiverat, nödvändigt utifrån tillämpliga lagar och bestämmelser, nödvändigt för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet eller påkallat för att minimera risken för att skada företagets anseende.

Vem kan Visselblåsa?

Både den som jobbar på verksamheten eller andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Du ska, i ett arbetsrelaterat sammanhang, ha tagit del av information om missförhållanden samt tillhöra någon av grupperna:

 • Arbetstagare och arbetssökande.
 • Praktikanter och volontärer samt personer som söker praktik eller volontärarbete.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetens kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Även den som har slutat vara verksam kan anmäla missförhållanden som den uppmärksammat under sin tid som verksam.

 Vad kan du rapportera?

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden, oegentligheter eller misstanke om sådana inom verksamheten som rör:

 • Brott – exempelvis bedrägerier, förskingring och trolöshet mot huvudman.
 • Korrupta gärningar – exempelvis mutor, jäv eller förtroendeskadande bisysslor.
 • Risker för liv, säkerhet och hälsa.
 • Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar.
 • Allvarliga överträdelser av interna regler rörande CIDANs informations-, IT-säkerhet eller skyddet av verkets lokaler.
 • Att systematisk bryta mot myndighetens policy eller regelverk.

 Vad är inte visselblåsning?

Ett personligt missnöje eller klagomål är inte ett visselblåsning ärende. Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också vara illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

 • Bedrägeri eller korruption
 • Trakasserier, mobbning och diskriminering
 • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
 • Skador på miljö eller egendom
 • Medvetna lagöverträdelser

Visselblåsarfunktionen ska inte användas vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vid rapportering av information som rör nationell säkerhet.

Om ditt ärende gäller arbets- eller anställningsförhållande ska du kontakta

Närmsta chef eller CIDANs HR-funktion.

Hur går det till att rapportera ett visselblåsarärende?

Det finns säkra kanaler för konfidentiell rapportering, där du kan välja att vara helt anonym. Denna tjänst hanteras av en extern part, Whistleblower via Visma Draftit.

Oavsett om du väljer att rapportera anonymt eller inte är rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa strikt konfidentiella och kommer hanteras av en liten grupp.

Du når vår visselblåsartjänst på: https://whistleblow.vismadraftit.se/CIDAN-Machinery

Eller via QR-koden nedan: